Skip to main content

Pravila in splošni pogoji nagradne igre HiPP 125 let

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre HiPP 125 let. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke HIPP.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Atlantic trade d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 1786164000, davčna številka: SI 39318338 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik storitve je družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 5. 2024 od 00:00 ure do 30. 6. 2024 do 24:00 ure.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani https://www.hipp.si/ in  https://sedem.biz/  na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem v nagradnem kvizu na spletni strani

 

(A): SMS sporočilo (v nadaljevanju imenovano tudi »SMS sporočilo«):

1. korak: udeleženec v obdobju od 1.5.2024 do 30.6.2024 v okviru enega nakupa opravi nakup izdelkov HIPP v vrednosti najmanj 9 EUR.  (Ne velja za nakup začetnega mleka: HiPP Organic in HiPP Organic Combiotic)  in za njihov nakup shrani račun;

2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo HIPP in številko računa (primer: HIPP XXXXX XX XXXXXX)

3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). ). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje HIPP in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B) S sodelovanjem v nagradnem kvizu, objavljen na spletni strani www.hipp.si . Ko uporabnik odgovori na vsa vprašanja pravilno, posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, naslov,  e-naslov in mobilno številko). Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (takšno soglasje je obvezno za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

V primeru sodelovanja preko spleta je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

SMS sporočila s številko računa ali prijave preko spleta, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

V kolikor SMS prijava z isto številko računa ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno prijavo preko spleta sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat posredovati drugo številko računa ali posredovati več prijav preko spleta. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno prijavo preko spleta izžreban samo enkrat.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka B).

5. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

  • 100x HiPP držalo za dudo​
  • 80x HiPP slonček ​
  • 20x HiPP obesek za voziček​
  • 20x HiPP poganjalček​

Mesečne nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedeta 2 mesečni žrebanji in vsak mesec se podeli 50x HiPP držalo za dudo, 40x HiPP slonček, 10x HiPP obesek za voziček in 10x HiPP poganjalček.

6. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak mesec v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidnispodaj v tej točki:
Mesečna žrebanja potekajo v prostorih družbe SEDEM d.o.o..

Žrebanje mesečnih nagrad
3.6.2024 (od 1.5. do 31.5.2024 do 23.59)
1.7.2024 (od 1.6. do 30.6.2024 do 23:59)
Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali sodelovali v nagradnem kvizu na spletni strani.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 220 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://www.hipp.si/ ., prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo ali  na e-mail naslov, ki je bil oddan v nagradnem kvizu na spletni strani.

Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, prva črka priimka, kraj in prejeta nagrada objavi na spletni strani iz prejšnjega odstavka, prav tako se bo nagrajence objavilo na socialnih omrežjih organizatorja (Facebook in Instagram). V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

8. Prevzem nagrad

Dobitniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in opravljen nakup na elektronski naslov info@sedem.biz  ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, s pripisom: » Nagradna igra HIPP«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določata tretji in četrti odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v tretjem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

10. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, naročniki in A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2.

11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Udeleženec na osnovi podanega strinjanja s splošnimi pogoji izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov  obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. 

Udeleženec, ki bo soglašal s pogoji nagradne igre, daje privolitev, da organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, naslov elektronske pošte) za namene neposrednega trženja: na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali po pošti ali po drugem komunikacijskem kanalu, ki ga bo prejel udeleženec. Če se bodo osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, bo udeleženec o tem v naprej obveščen, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa bo udeleženec vsekakor zaprošen posebej, izrecno in informirano za privolitev. Osebni podatki udeleženca bodo prav tako uporabljeni za primer, če se bo želela analizirati in izboljšati učinkovitost spletnih storitev organizatorja, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se osebni podatki udeleženca ne navedejo z imenom oziroma,  da se ne morejo povezati s konkretno osebo. 

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja s pogoji izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator  in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov  obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, gsm številka in davčna številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca), podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografijo, iz katere bo razvidna predaja nagrade. 

Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, soglasje za sodelovanje v nagradni igri, mora biti podano soglasje s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se tudi o njih obdelujejo naslednjo osebni podatki: ime in priimek, gsm številka za namen izvedbe nagradne igre. Zakoniti zastopnik poda predmetna soglasja na elektronski naslov info@sedem.biz  . V elektronskem sporočilu posreduje svoje podatke ime, priimek in mobilno številko ter pripiše trikrat DA. Prvi DA pomeni, da se strinja s sodelovanjem v nagradni igri. Drugi DA pomeni, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Tretji DA pa pomeni, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. 

Glede na to, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. 

Organizator in izvajalec se obvezujeta, da bosta osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. 

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 3. odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 4 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 6 mesecev od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad.  V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bosta organizator in izvajalec morda morala kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo. 

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani. 

Osebni podatki nagrajenca iz 5. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše. 

Udeleženci oz. nagrajenec imajo pravico: 

•           zahtevati vpogled v svoje osebne podatke 

•           zahtevati popravek osebnih podatkov 

•           zahtevati blokiranje osebnih podatkov 

•           zahtevati izbris osebnih podatkov 

•           zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov 

•           zahtevati prenos osebnih podatkov 

•           vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov    krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. 

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na naslednje kontaktne podatke : 

Organizator:

Atlantic trade d.o.o.
Kolinska ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: info@hipp.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.
Linhartova cesta 13
1000 Ljubljana
IMS reklamacijska služba
E-mail: info@sedem.biz 
Delovni: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Mobilna SMS skupnost HIPP

S sodelovanjem v nagradni igri s poslanim SMS sporočilom (A) ali oddanim soglasje za tržne namene (B) je uporabnik včlanjen v brezplačno SMS skupnost HIPP, kar pomeni, da prejema obvestila in informacije o drugih SMS akcijah, novostih, ipd. Uporabnik te storitve prejme največ 5 SMS sporočili mesečno s koristno informacijo.

Vsak član se iz SMS skupnosti lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako da na številko 3131 pošlje SMS sporočilo z vsebino: ˝ HIPP STOP˝ in se tako odjavi iz skupine HIPP. SMS sporočila iz SMS skupnosti HIPP (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah in izdelkih) so za uporabnika brezplačna. Odjava iz SMS kluba ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri.  

Vsa SMS sporočila, ki jih pošlje uporabnik, se obračunavajo po ceniku uporabnikovega mobilnega operaterja.

12. Kontakt

Organizator:

Atlantic trade d.o.o.
Kolinska ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: info@hipp.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.
Linhartova cesta 13
1000 Ljubljana
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

13. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

14. Končne določbe

Ljubljana, 24.4.2024